W.S.V. "Waalwijk '82"

Wandelsport vereniging

Opgericht 20 oktober 1982


Koninklijke Wandel Bond Nederland
 • 40e Halve Zolen Wandeltocht op 1 & 2 juni 2024
 • PINNEN MAG (graag zelfs)Voortaan is pinnen mogelijk op het startbureau.
 • 40e Halve Zolen Wandeltocht op 1 & 2 juni 2024
 • 40e Halve Zolen Wandeltocht op 1 & 2 juni 2024
 • PINNEN MAG (graag zelfs)Voortaan is pinnen mogelijk op het startbureau.
 • 40e Halve Zolen Wandeltocht op 1 & 2 juni 2024
 • 40e Halve Zolen Wandeltocht op 1 & 2 juni 2024
 • 40e Halve Zolen Wandeltocht op 1 & 2 juni 2024
 • PINNEN MAG (graag zelfs)Voortaan is pinnen mogelijk op het startbureau.
Privacy Policy Wandelsportvereniging WSV Waalwijk82


Wij zijn AVG-OK.

Wandelsportvereniging WSV "Waalwijk’82" hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wandelsportvereniging WSV "Waalwijk’82" houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Wandelsportvereniging WSV "Waalwijk’82" zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Leden

Persoonsgegevens van leden worden door Wandelsportvereniging WSV "Waalwijk’82" verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over het lidmaatschap;
 • Informeren over activiteiten en andere verenigingszaken;
 • Communicatie over vrijwilligerstaken;
 • Toezenden WSV "Waalwijk’82" nieuwsbrief;
 • Verstrekken van clubkleding (bruikleen)
 • Penningmeester: emailadressen ten behoeve van felicitatie leden (verjaardag e.d.)
 • Doorgeven van mutaties aan de KWBN;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Aanmelding voor het Lidmaatschap van WSV "Waalwijk’82" (schriftelijk)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wandelsportvereniging WSV "Waalwijk’82" de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam /voornaam/voorletters/tussenvoegsel/geslacht;
 • Adres/postcode/woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door WSV "Waalwijk’82" opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Tot 2 jaar na afloop van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of Leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Wandelsportvereniging WSV "Waalwijk’82" verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wandelsportvereniging WSV "Waalwijk’82" de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam /voornaam/voorletters/tussenvoegsel;
 • Adres/postcode/woonplaats;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Wandelsportvereniging WSV "Waalwijk’82" opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Wandelsportvereniging WSV "Waalwijk’82" verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsbrief mailing

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;
 • Aanmelding via website;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wandelsportvereniging WSV "Waalwijk’82" de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Wandelsportvereniging WSV "Waalwijk’82" opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking persoonsgegevens deelnemers wandeltochten

Indien u deelneemt aan wandeltochten van Wandelsportvereniging WSV "Waalwijk’82" verzoeken wij u op de startkaart uw naam en woonplaats te vermelden; Op deze kaart staat een controlenummer vermeld; Dit nummer komt ook op uw controlekaartje te staan.

Als u, uw wandeltocht heeft volbracht en u zich heeft afgemeld, wordt uw startkaart vernietigd.

Verwerking van foto’s en beeldmateriaal tijdens de wandeltocht

Deelnemer verleent middels Inschrijving onvoorwaardelijke toestemming aan de Organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond de Wandeltocht gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd, met inachtneming van het privacy beleid dat de Organisator daarvoor hanteert.

Verwerking van persoonsgegevens van lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Wandelsportvereniging WSV "Waalwijk’82" verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op website.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wandelsportvereniging WSV "Waalwijk’82" de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam /voornaam/voorletters/tussenvoegsel;
 • Adres/postcode/woonplaats;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Wandelsportvereniging WSV "Waalwijk’82" opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het inschrijven voor Lidmaatschap KWBN

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Wandelsportvereniging WSV "Waalwijk’82" bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Wandelsportvereniging WSV "Waalwijk’82" van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Wandelsportvereniging WSV "Waalwijk’82" Elsa Rubbensstraat 24, 5146 DG Waalwijk.

secretaris@wsvwaalwijk82.nl